top of page

PSYKOTERAPIA

Psykoterapia on tavoitteellista kuntoutusta, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia. Psykoterapia on tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa. Psykoterapian vaikuttavuudessa keskeistä on sekä psykoterapiassa käytetyt menetelmät että yhteistyösuhteen sujuvuus psykoterapeutin kanssa.

Erilaisia psykoterapiasuuntauksia on useita ja ne poikkeavat taustateoriansa ja lähestymistapansa suhteen. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, jolle on tyypillistä järjestelmällinen, tavoite- ja asiakaskeskeinen työskentely. Terapiaa ohjaa käsitys siitä, että inhimillinen käyttäytyminen laajimmassa merkityksessään on perimän ja ympäristön vuorovaikutukseen perustuva suhde, johon kuuluvat ajatukset, tunteet, toiminta ja fysiologiset reaktiot, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä vuorovaikutus on käyttäytymisanalyysin kohde ja siihen vaikutetaan terapiassa. Ihmistä hoidetaan kokonaisuutena. Terapiassa pyritään oman käyttäytymisen ymmärtämiseen ja harjoitellaan uusia taitoja toimia haastavissa tilanteissa.

 

Psykoterapeutti on määritelty Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilöksi, häntä sitovat samat yleiset ja erityiset hoitotoimintaa koskevat vaatimukset kuin muitakin terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Psykoterapiaa ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet. Psykoterapeutin laillistuksen voi tarkastaa julkiterhikki-palvelusta. 

Psykoterapia voi toteutua itsemaksaen, vakuutusyhtiön, sairaanhoitopiirin tai kunnan maksusitoumuksella. Kela voi myöntää kuntoutuspsykoterapiaa tai psykoterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. 

IMG_1770.jpeg
bottom of page